nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

היום שלפני

תגיות: "עבודה" "שקט"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-05-12-22-44

יושב כאן בסוף יום קרבות אמיתי

 

של עבודה לא מתגמלת

 

של הנהלה לא מפרגנת

 

אבל של סיפוק על עשיית מה שהייתי חייב לעשות

 

על עמידה על עקרון

 

 

 

אז מה היה עד עכשיו

 

ביקורת סמויה של עירנות לתפקיד

 

ביקורת גלויה שבאה לאחר מכן

 

לקוח צועק שהשתקתי אותו בצעקות שלו עצמו

 

מנהל מחלקה שהתנגש בי על מנת לקחת ללא היתר

 

עמית למקצוע שנלחם בגבורה

 

משטרה

 

סכין שלופה

 

עצור אחד

 

ושתי גירסאות - כמובן

 

ומחר שוב לומדים

 

אבל היום

 

עייף תשוש נרגע

 

 וברקע

 

ערן בדינרי

 

מומלץ

 

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com