nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

יום השמש שלי

תגיות: "יום" "הולדת"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-05-13-16-48

13-05-2010

 

אשליות

 

היום הוא יום הולדתי

על פי שנת שמש המקובלת

אומר אני כי כל חלום

הוא לי רק אשליה עיוורת

 

ואם אדם יאמר אחרת

את הסיפור שלו אמר

שם החלום הוא התקווה

גם העתיד גם ציפייה

 

ומשהו טוב יותר קורה

כן שם ממש אך פה שונה

 ומישהו שם מעל קבע

כי כל דבר פה אשליה

 

הלימודים זו אשליה

לעבודה טובה יותר

להיות בריא לחוש בטוב

לגור בבית מסודר

 

כן מה פתאום דרישה כזו

חוצפה שאין כדוגמתה

גם בית חם חיים תקינים

הכל שטויות זו אשליה

 

מותר לחלום חלום זה טוב

אפילו זה חלום רטוב

אבל לחוד ממציאות

שלא תאבד כאן השפיות

 

הציפיות הן לא קורות

רק מביאות לאכזבות

ולחלום איני רוצה

זה מייסר זה מדכא

 

מוריד ממני עוד ועוד

מן הצמצום איני חושש

משיל ממני מחשבות

להסתפק במה שיש

 

היום הוא יום הולדתי

על פי שנת שמש המקובלת

ישבתי לי כך לבדי

ללא מילים ללא עטרת

 

הרשת בעידן מידע

כל זאת ידעה ועידכנה

ואז אלי ברכות שלחו

אותי זכרו גם לטובה

 

עודני חי גם זו ברכה

ומשאלות ישנן אולי

אותן רק להגיד אסור

פן לא יקרו עצוב מדי

 

 

 

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com