nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

ראש השנה 5771

תגיות: "ראש השנה התשעא 5771"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-09-09-23-54

היום ראש השנה

היום החודש השביעי

כמעט ששכחנו כי אנו מונים את השנה ה 5771 לבריאת האדם

כן כן לבריאת האדם בצלמינו ובדמותינו האדם הזה ממש

לא הנאנדרטלי בדמותו של הקוף אלא בדמותינו ממש

בדמות המלאכים שסובבים את בורא העולם

זאת למדתי מהרמב"ם

ולתדהמת רבים אכן הוא צודק

האדם בצלמינו כפי שהוא מוכר לנו כיום

הוא האדם החושב

האדם הכותב

כן כן ממש בתקופת בריאת האדם בזמן זה נולד גם הכתב

אז אם כן זהו ראש השנה למילה הכתובה

ראש השנה לזכרון הקולקטיבי ההיסטורי של אומות העולם

נכון היו גם זמנים קדומים יותר

של דינוזאורים תקופת היורה וכמובן המפץ הגדול

אך כל אלה קרו בתקופה הפרה-היסטורית

והאדם הבראשיתי שלנו כל זאת לא ידע

וקיבל את הרקע שקדם לזמנו ב ששת ימי הבריאה

בזמנו זה התאים וסיפק את סיפור המסגרת

אך כיום אנו חוגגים את ראש השנה להיסטוריה

וששת ימי הבריאה הם ששה ימים תאורטיים

אשר קדמו לשבת של שנה ראשונה

ביהדות ששת ימים אלא שייכים לשנת התוהו

זוהי שנת האפס העברית

שנה כביכול בת שישה ימים אחרונים של חודש אלול

אבל אומר לנו הרמבם

כי אנו מחשבים את מולדות הלבנה מדי חודש בחודש

כבר מחודש תשרי האגדי של שנת התוהו

וזה היה ביום שני בחמש שעות ממנו ו 204 חלקי 1080 של השעה בהר"ד

כיוון שיום שני כמו כל יום עברי אחר מתחיל בערב שלפניו ב 18:00

מחושב מולד לבנה ראשון זה על פי הלוח הלועזי למניין הגויים

כ יום ראשון בשעה 23:11:20 בדיוק

ומאז ועד היום מחשבים אנו את מולדות החודשים וראשי השנים

ומעברים ב גו"ח אדז"ט

וקובעים את השנה כסידרה חסרה או שלימה, עם

לא אד"ו ראש

מולד זקן בל תדרוש

גטר"ד בפשוטה דרוש

בט"ו תקפ"ט אחר עיבור עקור מלשרוש

 

ובכן

התחלתי ביהדות ועברתי להיסטוריה ומשם למתימטיקה

אבל לא דיברתי עלי

כי חג הוא עניין משפחתי

אך גם הפעם חולף הוא רק לידי

 

שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה

ממני ומהאתר הפרטי שלי

שנה טובה

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com