nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

שיתוף תיקייה בחלונות 7

להלן סדר העבודה:

  • סייר החלונות: קליק-תפריט ← מאפיינים.
  • מאפייני תיקייה: לשונית שיתוף.
  • לשונית שיתוף: לחצן שיתוף
  • חלון שיתוף קבצים: הקלדה או בחירה של אנשים לבצע עימם שיתוף ← לחצן הוסף. לדוגמה: שיתוף קבוצה ביתית.
  • חלון שיתוף קבצים: תחת רמת הרשאה בוחרים קריאה או קריאה/כתיבה ← לחצן שתף.
  • מאפייני תיקייה: לחצן סגור.

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com